בעיות החודש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש למצוא את מספר המספרים השלמים השונים אותם ניתן לקבל מההפרש בין מספר n ספרתי לבין מספר הכתוב באותן ספרות אך בסדר הפוך.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת בעיית תנועה ייחודית, הקשורה למעוף של שתי יונים בין שתי ערים.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת בעיית חקר של מספר הריבועים השונים שניתן לבנות מתשעה קיסמים באורכים שונים.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגות משימות מתמטיות משעשעות בהן יש לבנות תרגילי חשבון שונים הקשורים למספר 1996, תוך שמירה על כללים מוגדרים מראש.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ז.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה של בניית סמל מ- n טבעות, כך שכל אחת מהן מחוברת ל- k טבעות.

נבחנות האפשרויות השונות לבניית הסמל, עבור מספר זוגי ועבור מספר אי זוגי.

לדוגמא: הסמל האולימפי מורכב מחמש טבעות, המסודרות בשתי שורות שבהן כל טבעת מחוברת לפחות לשתי טבעות אחרות.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ז.

תקציר: בחומר מובאת בעיה המתייחסת לשלוש מכונות מתמטיות אשר קולטות ופולטות כרטיסים, שעל כל אחד מהם מודפס זוג סדור של מספרים טבעיים.

הפלט של כל מכונה הוא עפ"י כללים שנקבעו מראש.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ז.

תקציר: בחומר מובאת בעיה בה יש לקבוע מהו מספר הכבישים שיש לסלול בין גבולות של שכונה (המהווה מצולע קמור) לבין מרכזים אזוריים בה ובין האזוריים המרכזיים עצמם.

כן יש לקבוע מהו מספר השכונות (משולשים) הנוצרות באמצעות כבישים אלה.

מצורף לבעיה פתרון.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ז.

תקציר: בחומר מוצגות מספר שאלות הקשורות למספר המספרים הראשוניים הנמצאים במספר מסוים של מספרים טבעיים עוקבים.

מצורף לבעיה פתרון.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit