presentמדי שבוע היתה שולחת ניצה שיאון, לשעבר המדריכה הארצית למתמטיקה בחט"ב, מתנה קטנה.

המתנה הקטנה היא בעיה, חידה, המעוררת מחשבה ודיון.

מוזמנים להציע פתרונות ולהציע מתנות קטנות משלכם.

 

 

 

 


what is the fathers ageמה גיל האב היום?

 

לפני 5 שנים היחס בין גיל האב לגיל הבן היה 3:1

בעוד 15 שנים יהיה היחס בין גיל האב לגיל הבן 2:1

 

מה גיל האב היום?


מה בריבוע?

מקור: NRICH

נושא: סכום סדרות, חזקות

הדיאגרמה שלמטה מציגה את פתרון התרגיל:

squarey 1 
 
squarey 2
 
 
מה פתרון התרגיל?

squarey 3

similar trianglesהשוואת משולשים דומים

מקור: brilliant.

נושא: גאומטריה, דמיון משולשים.

משולש ABC דומה למשולש DCE
DC || AB
אם השטח של משולש 
ABC הוא 36 יח"ר והשטח של משולש CDE הוא 9 יח"ר
מה יהיה השטח של משולש 
ACD?

כיתות: ח'-י'.


boxesהסתברות בקופסה

מקור: brilliant

נושא: הסתברות

בקופסה A יש 2 כדורים אדומים וכדור אחד לבן

בקופסה B יש 3 כדורים אדומים ו-2 כדרים לבנים.

אם באופן אקראי בוחרים קופסה ובאופן אקראי מוציאים כדור והוא כדור לבן

מה ההסתברות שהקופסה שנבחרה היא קופסה A?


rootsתרגיל בשורשים

מקור: Brilliant

נושא: אלגברה, נוסחאות הכפל המקוצר

כיתות: ט- יא


doctorsרופאים באחוזים

מקור: Brilliant

נושא: אחוזים

כיתות: ח'-ט'

בחדר יש 100 אנשים , 99% מהם רופאים.

כמה רופאים צריכים לעזוב את החדר כדי שבחדר יהיו בדיוק 98% רופאים?

 


image001

עוגת היומולדת

מקור: Alex Bellos's Monday puzzle

כיתה: ז-יב.

חידה "עוגת היומולדת"  פורסמה בפייסבוק וזכתה להדים רבים, ואף ליישומון מרהיב מאת עידן טל. נשמח לקבל פתרונות שונים של תלמידים ונפרסמם.


דמיין את התופעה

מקור: Underground Mathematics

כיתה: ט' – יב'

תרגום של פעילות ובה מספר היגדים המתארים תופעות ותהליכים שונים מחיי היום יום. יש להתאים גרף וביטוי אלגברי כמודל מתמטי לכל אחד מההיגדים.

תרגום הפעילות לחידון אינטראקטיבי  מאת מט"ח

 


new presents

זווית בין תיכונים

מקור: Brilliant

נושא: גיאומטריה – מפגש תיכונים

כיתות: ט'-יא'

 

הנקודה G היא מפגש התיכונים במשולש ABC

AG = BC

חשבו את זווית   ,BGCהציעו יותר מדרך פתרון אחת.

מינוף השאלה לשאלון 807: (בהצעת סוהיל שריף)

במשולש ABC הנקודה   Gהיא נקודת חיתוך התיכונים ומתקיים כי :  .  AG=BCמצא את המקום הגיאומטרי של אוסף הנקודות G המתקבלות באופן זה.

 


כפול זה בזה

מקור: Brilliant

נושא: אלגברה– פתרון מערכת משוואות

כיתות: ט'-י'

 

יש דרך מהירה לפתור בעיות כאלה:

multiply in each other

נתון ש- m, a, t, h, הם מספרים ממשיים שפותרים את המשוואות שלעיל.
מצאו את הערך של   m x a x t x h

המלצה מחודשת לחוברת "מה ערך המערך" שנכתבה במרכז המורים עבור תלמידי עמ"ט

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit