presentמדי שבוע היתה שולחת ניצה שיאון, לשעבר המדריכה הארצית למתמטיקה בחט"ב, מתנה קטנה.

המתנה הקטנה היא בעיה, חידה, המעוררת מחשבה ודיון.

מוזמנים להציע פתרונות ולהציע מתנות קטנות משלכם.

 

 

 

 


the small circle

העיגול הקטן

מקור: Brilliant

נושא: גיאומטריה – המעגל, משיקים, פיתגורס

כיתות: י'-יא'

 

מומלץ לעיין גם במאמר מתוך על"ה : על מעגלים משיקים ומספרי פיבונצ'י/ אסתר גרונהט ולוי ינובסקי

 

המרובע ABCD הוא ריבוע שאורך צלעו 6 יחי'.

חשבו את הרדיוס של העיגול הקטן.

 

 

 


משוואה מעריכית שכזו

מקור: Brilliant

נושא: אלגברה – משוואות מעריכיות

כיתות: ט'-י'

 

מה הסכום של כל הערכים השלמים של x עבור

exponential equation

פרטים והנחות:

x יכול להיות שלילי. משום שהמעריך הוא שלם, הערך יכול להיות מוגדר.

 

 


circle and two squaresעיגול ושני ריבועים

מקור: Brilliant

נושא: גיאומטריה – המעגל, פיתגורס

כיתות: ט'-י'

לפניכם ריבוע ועיגול בתוך ריבוע גדול.

חשבו את הרדיוס של העיגול על פי הנתונים בשרטוט, כמובן שאפשר להציע יותר מדרך פתרון אחת.

 

 


equatins and parallel straight lines 2משוואות וישרים מקבילים

מקור: underground mathematics

נושא: פתרון מערכת  משוואות וייצוגן הגרפי

כיתות: ט'- י' מתקדמים

 

באותה מערכת צירים שורטטו שלושה זוגות של משוואות:

equatins and parallel straight lines

 

 

 

 

 

(אפשר גם לבדוק ב- Desmos.)

להפתעתנו, קיבלנו רק שני קווים. מה קרה? האם ניתן לדעת אילו משוואות מתאימות לאיזה קו? האם יש נקודות חסרות? אם כן, היכן נמצאות?

האם ניתן למצוא עוד זוגות של משוואות ש"מרמות" את המחשב?

 

 


סכום השורשים

מקור: Brilliant

נושא: אלגברה – פתרון משוואה דו ריבועית, הצבות

כיתות: ט'-י' מתקדמים

מצאו את הסכום של השורשים הממשיים של המשוואה:

sum of roots


the disappearing square areaשטח הריבוע הנעלם

מקור: Brilliant

נושא: גיאומטריה – המעגל, פיתגורס

כיתות: ט'-י'

חשבו את שטח הריבוע האדום, מוזמנים להציע דרכים שונות לפתרון.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit