Active Image

לוליינות עם טרפז

כיתה: ט'-י'

תיאור: בעיות ופעילויות שונות הנוגעות לטרפז. הפעילויות כוללות חקר יחסים שונים בתוך הטרפז,

הוכחה מקורית של משפט פיתגורס באמצעות טרפז, הוכחות שונות של נוסחת שטח הטרפז ולקינוח פרדוקס.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos