this is the rootזהו שורש העניין

בעקבות בחינת הבגרות ברמת  4 יח"ל – שאלון ראשון  – חרף תשע"ח  – שאלה 7

נושא: פונקציית שורש

כיתה: י'-יא'

תיאור: הפעילות עוסקת בנגזרת של פונקציית שרש מורכבת ובשטח המוגבל בין גרף הנגזרת לבין ציר ה- x.

את הפונקציה הנתונה אפשר לחקור גם באופן איכותני בהתבסס על גרף הפונקציה הפנימית. בחקירה איכותנית של פונקציית שורש מורכבת עסקה גם הפעילות עבודת שורשים במדור זה.

כדי לתמוך בחקירה האיכותנית, ללא שימוש בנגזרת נקודת המוצא לפעילות היא פונקציה הנתונה ללא ביטוי אלגברי. התלמיד מסיק את ערכי הפונקציה המורכבת מתוך ערכי הפונקציה הפנימית, הרשומים על הגרף, ומסיק ממנה תכונות של הנגזרת. בהמשך, כשהתלמיד מתבקש לחשב שטח הכלוא בין גרף הנגזרת וציר ה- x  הוא יכול לעשות זאת באמצעות ערכי הפונקציה אותם מצא בשלבים הקודמים של הפעילות.

בחלקה השני של הפעילות מופיע עיבוד של השאלה המקורית שהופיע בבחינת הבגרות.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos