asimptuta on the moveהאסימפטוטות בתנועה

בעקבות בחינת הבגרות ברמת  4 יח"ל – שאלון ראשון  – חרף תשע"ח  – שאלה 7  

נושא: הזזת פונקצית מנה

כיתה: י'-יא'

תיאור: הפעילות עוסקת בחקירה של משפחה של פונקציות המוגדרת בעזרת שני פרמטרים, אשר מפעילים  הזזה אנכית ואופקית של גרף הפונקציה. בפעילות אנו מפנים את תשומת הלב לשינוי האסימפטוטות עם הזזת גרף הפונקציה, ולשינוי בנקודות מיוחדות כגון נקודות הקיצון או נקודות חיתוך עם הצירים.

השאלות בפעילות מתבססות על בחינת הבגרות ברמת  4 יח"ל – שאלון ראשון  – חרף תשע"ח  – שאלה 7 , אך הוספנו שאלות נוספות ברוח הבגרויות בשנים האחרונות.

בסוף הפעילות, אנו בודקים גם השפעת פעילות שיקוף וערך מוחלט על הפונקציה.

הפעילות מלווה ביישומון, בעזרתו ניתן לחקור את אופן הזזת הפונקציה והאסימפטוטות.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit