bike and bicycle captureאופניים ואופנוע זה מול זה

בעקבות מבחן מפמ"ר תשע"ז

נושא: בעיות תנועה

כיתה: י'-יא'

תיאור: מטרת הפעילות היא להסב את תשומת לב התלמידים לכך שלפעמים התבוננות בקשרים בין המשתנים בשאלה מאפשרת לפתור אותה בקלות ולייחס משמעות לתוצאות.

בשאלה זו נתון יחס המהירויות של שני הרוכבים. כיוון שהרוכבים יצאו לדרך באותה השעה, יחס המהירויות ביניהם קובע את היחס בין קטעי הדרך אותם השלימו בכל נקודת זמן, ולכן גם את היחס בין קטעי הדרך אותם ישלימו בעת המפגש ביניהם.

לכן ברור שרוכב האופנוע עבר פי 4 אשר רוכב האופניים. רוכב האופניים עבר בדיוק חמישית מהדרך. על כך מבוססים הפעילות והפתרון המוצע. היישומון אופניים ואופנוע המקושר לפעילות ממחיש את הקשר בין המשתנים בשאלה.  

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos