roots workעבודת שורשים

בעקבות בחינת הבגרות לתלמידי 4 יחידות – 35481 – קיץ תשע"ו – מועד ב -  שאלה 6

נושא: שורשים.

כיתה: י'-יא'

תיאור: הפעילות עוסקת בפונקציית שרש מורכבת.

נקודת המוצא לפעילות היא שאלה המבוססת על בחינת הבגרות (בשינוי מספרים), שניתן לחקור חקירה איכותנית באמצעות תכונות הפונקציה הפנימית.

לאחר חקירה של פונקציה הנתונה עם מספרים, עוברים לסרטט גרף נוסף של פונקציית שורש מורכבת, באמצעות גרף הפונקציה הפנימית בלבד. פעולה זו ממקדת את תשומת הלב בתכונות של הפונקציות ובקשר ביניהן יותר מאשר בערכים המספריים.

לסיום, משימה הפוכה: חיפוש, באמצעות יישומון, של פונקציות המתאימות לגרפים נתונים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos