3 parabolas captureשלוש פרבולות ולהן שלוש פונקציות קדומות

הפעילות עוסקת בקשר בין גרף פונקציית הנגזרת לגרף הפונקציה הקדומה. בשאלה מתבוננים בשלושה טיפוסים של פרבולות שהן נגזרות של שלושה טיפוסים של פונקציה ממעלה שלישית. נחקור כיצד צורת הפרבולה כשהיא נגזרת משפיעה על אופיין של נקודות הפיתול של הפונקציה הקדומה.

הפעילות מלווה ביישומון דינאמי ובסרטונים:

movie icon שלוש פרבולות - חלק א'

movie icon שלוש פרבולות - חלק ב'

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos