המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - שוויון הזדמנויות בחינוך בראי המבחנים הארציים

שוויון הזדמנויות בחינוך בראי המבחנים הארציים

הרצאת מליאה - 16:05-16:25 

כיצד תלמידים ממצים את הפוטנציאל שלהם בחטיבה העליונה על סמך הישגיהם בחטיבת הביניים?

נורית ליפשטט, מנהלת תחום מחקרי אורך, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

Sample Image תקציר: שיוויון הזדמנויות לכול הוא אחד הערכים המרכזיים של מערכות חינוך בעולם בכלל ובישראל בפרט. מתן שיוויון הזדמנויות מאפשר לתלמידים לפתח את כישוריהם ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם ללא תלות בנסיבות אישיות וחברתיות כגון: מגדר, רקע חברתי-כלכלי או מוצא אתני. כך ניתן לאפשר לכל תלמיד להשתלב בעולם העבודה על פי יכולתו ורצונו, ולקדם ניעות חברתית. ואולם, בפועל ידוע כי בישראל ישנם פערים גדולים בין קבוצות אוכלוסיה שונות – פערים אשר מתחילים להיווצר כבר בשלב הגיל הרך והולכים ומתבססים עם העלייה בשלבי הגיל.

המחקר הנוכחי עוסק בשאלה באיזו מידה מתקיים בישראל שיוויון ההזדמנויות לתלמידים בחטיבות הביניים, בחטיבות העליונות ובמעבר בין שלבי חינוך אלו. המחקר מתבסס על נתונים שנאספו באמצעות מבחנים ארציים, מבחני המיצ"ב ומבחני הבגרות, בתחום המתמטיקה. מטרת המחקר היא לבדוק כיצד משתקפת מידת השיוויון (או אי השיוויון) בהישגים הלימודיים בין קבוצות אוכלוסייה שונות כגון: דוברי עברית ודוברי ערבית וקבוצות בעלות רקע חברתי-כלכלי שונה. בפרט, תבדק השאלה באיזו מידה תלמידים ממצים את הפוטנציאל הלימודי שלהם בבחינות הבגרות, כפי שהוא נמדד בהישגיהם במבחני המיצ"ב בחטיבת הביניים.


Sample Image מצגת


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit