BMI - חישוב מסת הגוף בעזרת גרף

נושא: בעיות מילוליות

כיתה: ח', ט', י'

תיאור: יישום המדגים כיצד מחשבים את מדד מסת גוף האדם (BMI) בעזרת גרף על פי נתוני הגובה H (במטרים) והמשקל M (בק"ג).
המדד BMI נותן הערכה כמותית האם אדם נמצא במשקל תקין, בעודף או בתת משקל.
היישום מוחשי וויזואלי ומתבסס על הנוסחה: I=M/H^2

שאלה בנושא מופיעה במאגר החדש של 801, שאלה 12.

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit