can you escape the math room

בית ספר: עירוני ט, תל אביב.

שם התלמידים: שקד חסיד ואליסה חליאבין.

מורה מנחה: רוני פנחס.

תיאור: מטרת המשחק היא לצאת / לברוח מחדר המתמטיקה הווירטואלי. אפשר להשתמש במשחק בשביל חזרה על החומר, להנאה ולתחרות.

המשחק

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit