makbilitהמקבילית

נושא: גאומטריה – המרובעים

כיתה: ט'- י'

תיאור: השאלה מתוך מבחן המפמ"ר מהווה בסיס לפעילות חקר והתנסות בעזרת יישומון  בגאוגברה. על ידי הזזת קודקודי המקבילית ניתן לבחון מצבים שונים העונים על נתוני השאלה ובכך לסקור את תכונות המרובעים. ניתן לדון בהסברים השונים המתאימים לשאלות המנוסחות באמצעות "תמיד/ לפעמים/ אף פעם לא?". הפעילות מזמנת דיון בשאלה אילו נתונים מספיקים להוכחה והאם יש נתונים עודפים.

במשימה חקר ושימוש במשפטים:

- תכונות המקבילית ומרובעים אחרים

- תנאים המבטיחים שמרובע הוא מקבילית

- התיכון ליתר שווה למחציתו. והמשפט ההפוך.

- משפט קטע אמצעים במשולש


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos