rectangle and parabula captureמלבן ופרבולה

בעקבות מבחן מפמ"ר תשע"ז 

נושא: טרנספורמציות של פונקציה ממעלה שנייה

כיתה: י'-יא'

תיאור: חלקה הראשון של הפעילות תומך בהבנת התכנים העומדים בבסיס הפעילות המקורית, במקרה זה, טרנספורמציות של פונקציה ממעלה שנייה, וחלקה השני מרחיב את הפעילות ומשלב חקר. במקרה זה התמקדנו בביטוי האלגברי לשטח המלבן המופיע בשאלה המקורית. בהמשך נחקור שטח של מלבן נוסף, ונקשר בין הפירוש הגאומטרי שלו בעזרת סכומי מלבנים לבין שקילות של ביטויים אלגבריים.

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit