in a circleחסומים במעגל

נושא: גאומטריה, מרובע בר חסימה

כיתה: י'- יא'

שאלון: במבט נוסף על שאלת הבגרות - שאלון 1 ברמת 5 יח"ל, קיץ תשעו, מועד ב' - שאלה 4.

תיאור: השאלה הורחבה במטרה לזמן דיון בהסברים השונים המתאימים לשאלות מסוג תמיד/ לפעמים/ אף פעם לא?, תוך חקר בעזרת יישומים דינאמיים בגאוגברה. השאלה עוסקת במרובעים ברי חסימה ובדמיון משולשים. התלמידים נדרשים להוכחות, להפרכה באמצעות דוגמה נגדית, הצבעה על מצבים בלתי אפשריים.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos