Sample Image

בעיות תנועה בדרך אחרת

כיתה: י'-י"ב

תיאור: הפיצוח עוסק בפתרון בדרכים לא שגרתיות של בעיות תנועה ברמה של 4-5 יח"ל.
התנועה מתוארת בגרפים של פונקציות, וסיפור הבעיה ופתרונו נקרא מתוך הגרף.
חוקרים הוכיחו כי קיימים סגנונות למידה וחשיבה רבים, והצגת רעיונות מתמטיים בייצוגים רבים מסייעת ליותר ויותר תלמידים.

הפיצוח גם מלווה בפעילות "מרוץ מכוניות דינאמי" ובו הפנייה לסימולציה של בעיית תנועה, למאמר העוסק בסגנונות למידה שונים,
ובעיות תנועה רבות בספר האלקטרוני "לראות מתמטיקה- פונקציות" של מטח.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit