tnua vegrafim

שאלות תנועה וגרפים

pdf 1שאלות תנועה וגרפים לתלמידpdf 1שאלות תנועה וגרפים למורה

יחידת לימוד לכיתה המדעית.

היחידה "שאלות תנועה וגרפים", כוללת קריאת גרפים, בניית גרפים ועיסוק בשאלות מילוליות שאפשר לפתור בעזרת חישוב או בעזרת אלגברה.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos