TIMSS

Timss- Trends in International Mathematics and Science Studies
אחת לארבע שנים נבחנים תלמידים הלומדים בכיתה ח' במבחן בינלאומי הנקרא TIMSS. מבחן זה בודק את הידע של התלמידים בארבעה נושאים עיקריים: חשיבה כמותית (כולל תובנה מספרית), אלגברה, גאומטרייה וחקר נתונים. קיימת התאמה בין התכנים המופיעים במבחן הבינלאומי ובין תכנית הלימודים המחייבת בחטיבת הביניים. המבחן נערך רק במדגם של בתי ספר שנדגמו באותה עת.

המרכז מספק נתונים אמינים על הישגים במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידים בארצות שונות.
תוכלו לעיין בספר ובו פריטים מהמבחנים שנערכו בשנים 1999-2003

סרטי וידיאו של שיעורים במתמטיקה ובמדע שצולמו במסגרת טימס


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos