pic6

לרבע את הירח 

כיתה: ט-י'

תיאור: בפיצוח מוצגות בעיות של "ריבוע הירח", צורות מעגליות ובניית ריבוע בסרגל ומחוגה בעל שטח השווה לשטחן.

בעיות אלו נגזרו מהבעיה שהעסיקה מתמטיקאים רבים לאורך ההיסטוריה- כיצד ניתן "לרבע מעגל"?

הפיצוח מלווה ביישומים דינאמי.  


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit