pic6

לרבע את הירח 

כיתה: ט-י'

תיאור: בפיצוח מוצגות בעיות של "ריבוע הירח", צורות מעגליות ובניית ריבוע בסרגל ומחוגה בעל שטח השווה לשטחן.

בעיות אלו נגזרו מהבעיה שהעסיקה מתמטיקאים רבים לאורך ההיסטוריה- כיצד ניתן "לרבע מעגל"?

הפיצוח מלווה ביישומים דינאמי.  


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos