Sample Image

בארץ יצורי הפרא המתמטיים 

כיתה: ז'

תיאור: הפיצוח "בארץ יצורי הפרא המתמטיים" עוסק בפעולות החיבור והחיסור של מספרים שליליים באמצעות מודל אסימונים, בו מספר חיובי מיוצג ע" אסימון כחול ומספר שלילי ע"י אסימון אדום ושניהם יחד מהווים את זוג האפס.

הפיצוח ערוך כדפי עבודה לתלמיד ומלווה בסרטונים קצרים ובמשחקים אינטראקטיביים לתרגול פעולות החיבור והחיסור.

כמו כן, תמצאו סקירה קצרה על ההיסטוריה של המספרים השליליים, משחקים ומקורות מגוונים בנושא.

שימו לב בפרט ליחידת השתלמות מורים המציגה את המודל על יתרונותיו וחסרונותיו.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos