קטע אמצעים

נושא: קטע אמצעים                                triangle midsegment

כיתה:

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי

 

 

 


נושא: קטע אמצעים                  

כיתה:

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 804, קיץ תשע"ב, שאלה 4  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות   

 

 


 

נושא: קטע אמצעים                 

כיתה:

מבוסס על בחינת בגרות: מאגר 802, שאלה 19-20  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות

 

 

 

 

 


נושא: קטע אמצעים                                                                 

כיתה:

תיאור: דף עבודה , יישום דינאמי - משולש לבעית חקר האם וכיצד ניתן לבנות משולש מנקודות אמצעי הצלעות. הבעיה גם מורחבת למרובעים וניתן לחקור בעזרתה  יישום דינאמי - מרובע 

 

 

 


   

נושא: קטע אמצעים   

תיאור: יישום דינאמי בו מוצגת בעיה גיאומטרית פתוחה. על אחת מצלעות המלבן בנו משולש ווה שוקיים כך שהקטע הנוצר בצלע המקבילה במלבן הוא קטע אמצעים של המשולש. על פי האיור יש למצוא יחסי שטחים שונים.

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit