על"ה 39 תשס"ח, 2008

 

alle 39 binding

תוכן עניינים
 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה של adobe acrobat reader  ו Java בדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 

 


משחקים כסביבה להצגת מושגים ומשפטים מתמטיים ולפתרון בעיות- חלק ראשון
כתבה: נצה מובשוביץ-הדר
מדור: אפשר גם אחרת
תקציר: מאמר זה הוא חלקו הראשון של מאמר המציג שלוש דוגמאות למשחקים. באופן טבעי יש במשחק משום יצירת יחס אוהד ללמידה ותוך כדי נוצרת תשתית אינטואיטיבית להבנת מושגים מתמטיים מורכבים, כגון: פולינומים וטורים גיאומטריים. המשחקים המודגמים כאן הם " קפיצות על לוח דמקה" ו" צביעה של מפות". בחלק השני יודגם משחק נוסף. 
מקור: על"ה 39, תשס"ח 2008.


שלוש תוכנות מתמטיות, כלי עבודה למורה ולתלמיד
כתבה: שרה גרז'וטיס
מדור: אפשר גם אחרת
תקציר: הצגת שלוש תוכנות מתמטיות, שימושיות,ידידותיות וניתנות בחינם. תוכנות אלו משמשות ככלי עזר בעבודת המורה. הן מתאימות לכתיבת דפי עבודה, מבחנים ומצגות מתמטיות . כמו כן מספקות סביבת למידה עשירה, רבת ייצוג ,המאפשרת הבנת מושגים ועבודה עצמית. במאמר מוצגות דוגמאות שונות מספרי הלימוד. 
מקור: על"ה 39, תשס"ח 2008.


מה בין תחום הגדרה, קבוצת הצבה וטווח ערכים? או כיצד לפתור משוואות אי-רציונאליות?
כתבה: חמוטל דוד
מדור: אפשר גם אחרת
תקציר: במאמר מוצגת סקירה של דרכי פתרון מקובלות למשוואות אלגבריות פשוטות ולמשוואות אי- רציונאליות שונות. ביצוע פעולות מסוימות על המשוואה משנה את קבוצת האמת. במהלך סקירה זו מתחדדת ההבנה בין המושגים: תחום הגדרה, קבוצת הצבה, טווח ערכים ותחום ההיתכנות של משוואה. הבנה זו היא חלק בלתי נפרד מהוראת הנושא בכתה.
מקור: על"ה 39, תשס"ח 2008.


כיצד לסרטט אסימפטוטה משופעת, ממקרה בכיתה לחקירה מעניינת
כתבה: קלרה זיסקין
מדור: זה קרה לי בכיתה
תקציר: במאמר מתוארת סצנה מתוך שיעור מתמטיקה בה תלמידה מציגה דרך שונה ומפתיעה למציאת אסימפטוטה משופעת. האם התלמידה צודקת? הניתן להוכיח את נכונות השיטה עבור משפחת הפונקציות הרציונאליות? על כל אלה במאמר. 
מקור: על"ה 39, תשס"ח 2008.


מרובע חסום ועקשן, או נכדי מסר לטיפולי בעיה בגיאומטריה
כתב: אברהם בלוך
מדור: זה קרה לי בכיתה
תקציר: בעיה סטנדרטית מספר הלימוד בגיאומטריית המישור, אשר דרך הפתרון שלה מוגבלת לידע מסוים. עובדה זו מקשה על הפתרון ומאלצת שימוש בקווי עזר. תוך כדי הוכחה מתקבלות תכונות נוספות ומעניינות לריבוע החסום, עד כדי יצירת סדרות אינסופיות של ריבועים חוסמים וחסומים לסירוגין.
מקור: על"ה 39, תשס"ח 2008. 


הוכחות מתמטיות בתיכון: מה, כמה ולמה? השקפות מורי 5 יח"ל
כתבו: נאווה גלבוע וטומי דרייפוס
מדור: מהמחקר בחינוך מתמטי
תקציר: במאמר מתואר מחקר שבדק מהי השקפתם של מורי תיכון, המלמדים קבוצות 5 יח"ל מתמטיקה, על מקומה של הוכחה בכיתת המתמטיקה  וכיצד זה משפיע על הוראתם, מבחינת כמות ההוכחות  שהם מציגים בכיתתם ואיכותן. המורים התייחסו לשימוש בהוכחה במהלך ההוראה בהיבט האפיסטמולוגי, דידקטי ופרקטי. 
מקור: על"ה 39, תשס"ח 2008.


פתרונות נכונים ושגויים לבעיה טריגונומטרית במישור, חלק ראשון: מחשבות על משפט הסינוסים
כתבו: אביגיל (גלי) פרקש ופסיה צמיר
מדור: מהמחקר בחינוך מתמטי
תקציר: מאמר זה הוא הראשון מבין שני מאמרים העוסקים בפתרונות נכונים ושגויים של תלמידים, לבעיות במישור הניתנות לפתרון באמצעות משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים. במאמר זה מוצגים פתרונות שונים לבעיה סטנדרטית אחת, מהם נוכל ללמוד על דרכי חשיבה של תלמידים ועל שגיאות אופייניות, וכן להעמיק ולחדד את הידע המתמטי של תלמידים ומורים בנושא זה. המאמר מתמקד בשגיאות הקשורות לשימוש במשפט הסינוסים, אשר עלו בפתרונות של תלמידים לבעיה אחת שניתנה בבחינת בגרות בחורף תשס"ה, ברמת 4-5 יח"ל. 
מקור: על"ה 39, תשס"ח 2008.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit