יחידה 1- מצולעים חופפי גזירה

areas unit 1

היחידה עוסקת במושג השטח ומדידת שטחם של מצולעים וכוללת רקע היסטורי על התפתחות מושג השטח ושיטות המדידה בתקופתו של אוקלידס.

ביחידה זו נכיר את המושג 'מצולעים חופפי גזירה' ונחקור מצולעים בעלי שטח שווה ללא שימוש בנוסחאות שטח. נדגים הוכחות של משפטים באמצעות אביזרים מוחשיים כגון: גזירה וסידור מחדש של מצולעים ובאמצעות יישומים דינאמים כבסיס להוכחות הפורמליות דדוקטיביות.

הפעילויות בעצמים המוחשיים ובייצוגים הממוחשבים והרפלקציה על פעילויות כאלה מביאות להפנמה של מושגים גאומטריים ומפתחת כשרים גאומטריים, כמו למשל, היכולת לדמיין שינויים שעשויים לקרות בצורה, בעקבות ביצוע טרנספורמציה עליה. פעילויות אלה מפתחות חשיבה לוגית והבנת מבנה גאומטרי (על פי תוכנית הלימודים של בית הספר היסודי).

מבוא

רקע

סדנה 1

סדנה 2


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit