Sample Image
שי אולשר, מורה למתמטיקה, מלמד את החומר היבש בצורה משעשעת, בהירה וקולחת, באמצעות מתן שאלות ודרכי פתרון הכלולים בבחינת הבגרות במתמטיקה.
בשיעור משתתפים "תלמידים" המגולמים על ידי שחקנים, היוצרים עם המנחה דיאלוג שנון ומעניין. 
 

מורה פרטי ל- 3 יחידות לימוד:
 פרקים 1-12 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 פרקים 13-15 גיאומטריה אנליטית
 פרקים 16-18 בעיות מילוליות
 פרקים 19-22 טריגונומטריה

מורה פרטי ל- 4 יחידות לימוד:
 פרקים 25-30 טריגונומטריה
 פרקים 40-46 פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
 פרקים 47-49 סדרות
 פרקים 50-53 הסתברות

מורה פרטי ל- 5 יחידות לימוד:
 פרקים 54-56 וקטורים בגישה אלגברית  

ערוץ YouTube של התוכנית "מורה פרטי", כולל העונה החדשה, שכוללת הסתברות, וקטורים, מספרים מרוכבים, חשבון דיפרנציאלי וגיאומטריה אנליטית.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit