ab או ba מה גדול יותר? באיזה תנאי קיים שוויון?

מדור: בעיה לעניין

כתב: עלי עותמאן

תקציר: המחבר בוחן את החילופיות של פעולת החזקה ודן בשאלה מה גדול יותר: ab או ba. הדיון מתבצע תוך שימוש בשיקולים מתחומים שונים במתמטיקה: תורת המספרים, חקירת פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות וסדרות איטרטיביות ונקודות שבת.

מקור: על"ה 38, תשס"ז 2007


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit