doctorsרופאים באחוזים

מקור: Brilliant

נושא: אחוזים

כיתות: ח'-ט'

בחדר יש 100 אנשים , 99% מהם רופאים.

כמה רופאים צריכים לעזוב את החדר כדי שבחדר יהיו בדיוק 98% רופאים?

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit