ogdan

האוגדן הוא אוסף פעילויות לפי תוכנית הלימודים בחט"ב למורה ולמדריך.

מטרת האוגדן היא להרחיב את הידע, את האינטואיציה והחשיבה המתמטית בנושאים ומושגים מרכזיים.

היחידות מיועדות להדרכת מורים ולהעמקת ידע המורים בנושאים אותם הם מלמדים.

הן כוללות רקע תיאורטי על היבטים היסטוריים, מתמטיים ודידקטיים של נושאים מתוך תוכנית הלמודים.

כל יחידה כוללת גם סדנאות המותאמות לפעילות של מורים.

גאומטריה

אלגברה ופונקציות

תחום מספרי

שטחים ועוד

על מרובעים והגדרות שקולות

הוכחות גאומטריות לזהויות אלגבריות

מצולעים

יחס, פרופורציה ודמיון

המעגל ומקומות גאומטריים אחרים

צורות במרחב

הוכחות

 

אי שוויונות בשאלות מילוליות

מבוא לפונקציות

טרנספורמציות של פונקציות

פונקציה ריבועית

טכניקה אלגברית

ייצוגים שונים לפתרון שאלות לבעיות מילוליות

 

 

להיות מודל למספר שלילי

כפל מספרים שליליים

הסתברות – החוקיות של האי-ודאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos