this week shana tova

צרו ברכת שנה טובה בעזרת המשושה הפרחוני.
הפיצוח משלב פעילות יצירתית וחקירה מתמטית.
בפיצוח הוראות לבנייה בסרגל ומחוגה, או בעזרת תוכנה גיאומטרית כגון גאוגברה, של שרטוט מעגלים היוצרים פרח משושה מרהיב.
הפעילות כוללת חקירת הבנייה וחישובי שטחים.

הידע הנדרש: שטח מעגל וגזרה, משולש שווה צלעות ושטחו, משפט פיתגורס.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit