from an examעל משולשים וקטעים

נושא: גאומטריה, קטע אמצעים במשולש, משולשים דומים

כיתה: ט'- י'

שאלון: מבחן המפמ"ר כיתה ט'

תיאור: השאלה מתוך מבחן המפמ"ר מהווה בסיס לפעילות חקר והתנסות בעזרת יישומון דינאמי בגאוגברה.

בפעילות התלמיד מתבקש לבנות בנייה פשוטה (של משולש) ולהיעזר בבניות אחרות מוכנות מראש ביישומון.

בפעילות גם הזמנה לתלמידים מתקדמים להמשיך ולבנות ולחקור.

במשימה חקר ושימוש במשפטים:

- התיכון ליתר שווה למחציתו. והמשפט ההפוך.

- קטע אמצעים במשולש.

- יחס השטחים במשולשים דומים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit