מעת לעת אנו שולחים פיצוח, פעילות מתמטית לכיתה, מכיתה ז' ועד יב.
כל הפיצוחים קשורים לתוכניות הלימודים בחט"ב ובחט"ע וניתן לשלבם במהלך ההוראה הן כחיזוק, העשרה והוראה בדרך אחרת.

אתם המורים והתלמידים, מוזמנים לשלוח פתרונות. ואת המיטב שבהם נדאג לפרסם.

 

תקציר|pdfלהזיז את השטח מעלה מטה|pdfמדריך למורה

 

בפעילות ניתן להיעזר ביישומון הגאוגברה אינטגרל של פונקציה מוזזת אנכית


א. נתון גרף הפונקציה (f(x
ידוע כי השטח הכלוא מתחת לגרף הפונקציה (f(x, הישרים x=1 ו-x=3 וציר ה-x הוא S. ונתון גרף הפונקציה . (ראו איור)

move the integral up and down 1

1. מה הקשר בין הגרפים (g(x ו- (f(x?

2. רשמו אינטגרל לחישוב השטח S.

3. היעזרו באיורים מעלה והביעו בעזרת S, את השטח הכלוא מתחת לפונקציה (g(x.

4. רשמו אינטגרל לחישוב כל אחד מהשטחים ואת הקשר ביניהם. נמקו בדרכים שונות.

5. הביעו בעזרת S את האינטגרל . נמקו באופן אלגברי וגאומטרי.

6. האם הקשר שמצאתם נכון יהיה גם עבור פונקציה שהוזזה 5 יחידות מטה?


ב. נתון

אם ניתן, רשמו ביטוי לערך האינטגרלים הבאים:
היעזרו בשרטוט סקיצה לגרפים וביישומון אינטגרלים להזזות אנכיות.

1.

2.

3.

4.


ג. נתון רשמו אם אפשר ביטוי לאינטגרלים הבאים:

1. , כאשר ידוע (f(x זוגית.

2. , כאשר ידוע (f(x אי זוגית.


 ד. נתון גרף הפונקציה והפונקציה המקיימת

move the integral up and down 4

 

ניתן להיעזר ביישומון בגאוגברה

1. הוסיפו את הסקיצה של גרף הפונקציה (g(x לאותה מערכת צירים.

2. הראו כי (g(x אי זוגית, והסבירו מדוע היא סימטרית ביחס לראשית.

האם גם (f(x אי זוגית? האם גרף הפונקציה סימטרי? כיצד?

3. חשבו את ערך האינטגרל ובעזרתו חשבו את ערך האינטגרל .

4. נתון אם ניתן, רשמו ביטוי לערך האינטגרל .

5. חשבו את ערך הביטוי  ובעזרתו חשבו את ערך הביטוי .

6. הסבירו מדוע לכל שני מספרים b ו-c המקיימים מתקיים:

 

 

7. נתונה הפונקציה עבור איזה ערך של k יתקיים:


תקציר|pdfלהזיז את השטח הצידה|pdfמדריך למורה

 

move the integral to the sideא. נתון גרף הפונקציה (f(x
ידוע כי השטח הכלוא מתחת לגרף הפונקציה (f(x, הישרים x=1 ו-x=3 וציר ה-x הוא S.

גרף הפונקציה והשטח הוזזו 2 יחידות ימינה.
(ראו איור)

1. רשמו ביטוי לפונקציה (g(x בעזרת (f(x.

2. אם ניתן, הביעו בעזרת S, את השטח הכלוא מתחת לפונקציה (g(x.

3. רשמו אינטגרל לחישוב כל אחד מהשטחים.


ב. נתון

אם ניתן, רשמו ביטוי לערך האינטגרלים הבאים:

היעזרו בשרטוט סקיצה לגרפים וביישומון אינטגרל של הזזה אופקית.

1.

2.

3.

4.


ג. קבעו עבור אילו ערכי a , b ו-k יתקיים:

1.

2.

3.


ד. נתון   רשמו אם אפשר ביטוי לאינטגרלים הבאים:

1. , כאשר ידוע (f(x זוגית.

2. , כאשר ידוע (f(x אי זוגית.


ה. נתונה הפונקציה והפונקציה (g(x המקיימת

1. שרטטו סקיצה לגרף הפונקציה (f(x ו- (g(x באותה מערכת צירים.

2. הראו כי (g(x אי זוגית.

3. חשבו את ערך האינטגרל  ובעזרתו חשבו את ערך האינטגרל


ו. נתונה הפונקציה   והפונקציה .

1. שרטטו סקיצה לגרף הפונקציה (f(x ו- (g(x באותה מערכת צירים.

2. הראו כי (g(x אי זוגית. האם גם (f(x אי זוגית? נמקו.

הסבירו מדוע לכל מתקיים השוויון:

3. חשבו את ערך האינטגרל ובעזרתו חשבו את ערך האינטגרל


תקציר|pdfכדאי להזיז את הפונקציה|pdfמדריך למורה

 

ניתן להיעזר ביישומון

1. נתון גרף הפונקציה (f(x בתחום בו x חיובי.

א. השלימו את הגרף כך ש-f(x) תהיה פונקציה אי זוגית.

הסבירו מהי התכונה האלגברית של פונקציה זוגית ומה משמעותה הגאומטרית בגרף.

even and odd function

 

ב. נתון כי: . הביעו אם אפשר בעזרת S את ערך האינטגרל:

1.

 

2.

 

3.

 

ג. נתון כי: . הביעו אם אפשר בעזרת A את ערך האינטגרל:

1.

 

2.

 

3.


2. נתון גרף הפונקציה בתחום בו x חיובי.

א. השלימו את הגרף כך ש-f(x) תהיה פונקציה זוגית.

   הסבירו מהי התכונה האלגברית של פונקציה זוגית ומה משמעותה הגאומטרית בגרף.

 even and odd function

ב. נתון כי: . הביעו אם אפשר בעזרת S את ערך האינטגרל:

1.

2. 

3. 

ג. נתון כי: . הביעו אם אפשר בעזרת A את ערך האינטגרל:

1. 

2. 

3. 


 3. נתונה הפונקציה   ונתון הגרף שלה.

odd and even3 

א. הראו כי (f(x אי זוגית.

ב. הסבירו מדוע

ג. האם נכון לומר כי  ?

ד. חשבו   . נמקו.
היעזרו בתכונת המחזוריות של הפונקציה.

 


4. נתונה הפונקציה 

א. הראו כי .

ב. סרטטו סקיצה לגרף (g(x.

ג. חשבו את האינטגרל .


 

תקציר|pdfעץ פיתגורס|

 

חשבתם פעם לבנות עץ ממשפט פיתגורס?

pyt1                                            growing pythagoras tree

הכירו את הפקרטל עץ הפיתגורס, הנוצר בסדרה אינסופית של ריבועים הדומים לעצמם בכל רמת פירוט שנסתכל בה. לתכונה זו קוראים,  "דמיון עצמי" ,כלומר כל חלק של הפרקטל נראה כמו השלם, החלק של החלק נראה כמו החלק וכך הלאה..... כל ריבוע בעץ פיתגורס יוצר גרסה מוקטנת של עץ פיתגורס בעצמו.


 בשלב האפס מתחילים עם ריבוע עם צלע באורך 1.

בשלב הראשון בונים שני ריבועים זהים כך שהם יוצרים משולש ישר-זווית ושווה שוקייםעם צלע הריבוע ההתחלתי.
א. מה אורך צלע הריבועים האלה?

בשלב השני בונים על גבי כל אחד מן הריבועים האלו שני ריבועים זהים באותו אופן בדיוק.
ב. מה אורך צלע הריבועים בשלב השני?
    כמה ריבועים בשלב השני?
ג. מה ניתן לומר על המשולשים מהשלב הראשון והשני?

pyt3


עץ פיתגורס מתקבל מחזרה על התהליך אינסוף פעמים.

ד. מה אורך צלע הריבועים בשלב ה-n?
    כמה ריבועים יהיו בשלב ה-n?


ה. כיצד יראה עץ פיתגורס אם נתחיל ממשולש ישר זווית שאינו שווה שוקיים?

התנסו ביישומון עץ פיתגורס.


ו. אתגר - ניתן להראות שניתן לחסום את עץ הפיתגורס במלבן.

מצאו מה השטח האפשרי המינימלי למלבן כזה.


הצעה לפרוייקט – בנו קיר לכבוד חג האילנות, עץ פיתגורס פורח.

 pyt4


ראו צעד אחד כיצד כיתה בספרד בנתה את עץ פיתגורס באתר משחקים טופולוגיים (בספרדית).
מצורפים (למטה) תבניות להדפסה.

מקורות נוספים:

עץ פיתגורס - יישומון בגאוגברה.

הפיצוח – אני דומה לעצמי

עץ פיתגורס – ויקיפדיה

פרוייקט עץ פיתגורס – פורום מתמטיקה


pyt5pyt6


תקציר|pdfהמקבילית|pdfמדריך למורה

 

makbilitהמרובע ABCD הוא מקבילית
הנקודות E, F  מונחות על הצלעות AB, DC בהתאמה.
EB = FD 

ניתן להיעזר ביישומון המקבילית.

 

 

 

 

 

1. מה ניתן לומר על המרובע AECF ? הוכיחו טענתכם בדרכים שונות.


2. נתון גם כי

א. האם המרובע AECF מקבילית? תמיד/ לפעמים / אף פעם לא.

ב. האם המרובע AECF טרפז? תמיד/ לפעמים / אף פעם לא.

ג. האם המרובע AECF מעוין? תמיד/ לפעמים / אף פעם לא.

ד. האם המרובע AECF מלבן שאינו ריבוע? תמיד/ לפעמים / אף פעם לא.

ה. האם המרובע AECF מלבן ? תמיד/ לפעמים / אף פעם לא.

ו. האם המרובע AECF ריבוע ? תמיד/ לפעמים / אף פעם לא.


3. הראו כי שלש הנקודות B, O, D נמצאות על ישר אחד.

(רמז – הראו כי BD עובר דרך הנקודה O).


makbilit 24. נתון גם: OT תיכון לצלע FC ב-

א. הוכיחו:

ב. שנו ביישומון את הזווית , כך שלא בהכרח תהיה ישרה.
האם עדיין נשמר הקשר    ?
נמקו.


5. מצאו כמה שיותר מצולעים בעלי שטחים שווים. 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit