Sample Image Sample Imageאוסף של פעילויות מתמטיות באקסל של מט"ח. הפעילויות פתוחות לכולם וניתנות להורדה. במדור שיח מורים יש מדריכים למורה והצעות לפתרון הפעילויות.

Sample Image מחשבון המשולשים מאפשר לחשב את כל נתוני המשולש, כאשר נתונים חלק מהם המספיקים לסירטוט המשולש לפי אחד ממשפטי החפיפה.

Sample Image השערת קולאץ - בעיה נחמדה בתורת המספרים. 

Sample Image שילוב אקסל בשיעורי המתמטיקה – אסי דביר, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך היסודי.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit